بیگ بگ و جامبو بگ های 4 پانل و گرد بافت

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبی جامبو بگ 4 پانل از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جمبوبگ دوخته شده اند. لیکن در جامبو بگ گرد بافت یا مدور يك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكيل 4 ديواره جانبی جامبو بگ مورد استفاده قرار می گيرد.

ته جمبوبگ نیزاز يك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید