You are currently viewing کیفیت و قیمت تسمه جامبو بگ و بیگ بگ
تسمه جامبو بگ

کیفیت و قیمت تسمه جامبو بگ و بیگ بگ

علل موثر در کیفیت و قیمت تسمه جامبو بگ و بیگ بگ !

خرید تسمه جامبو بگ و بیگ بگ
خرید تسمه جامبو بگ
  • نوع نخ استفاده شده در بافت تسمه جامبو بگ از بعد ترکیب مواد پلیمر در ساخت
  • نخ (که هر کدام چه درصدی دارند)
  • ضخامت یا دینر نخ های تار
  • ضخامت یا دینر نخ های پود
  • تعداد نخ های تار

شماره های تماس:
 

09353011035 تلگرام
09107426073

حسین پور مهربانی

ایمیل:p30farsi1@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید