دسته: ضریب ایمنی جامبو بگ و بیگ بگ

  • ضریب ایمنی جامبو بگ و بیگ بگ

    ضریب ایمنی جامبو بگ و بیگ بگ

    بیگ بگ های یکبار مصرف با ضریب ایمنی 5:1 این نوع کیسه جامبوبگ برای یکبار استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای یکبار حمل محموله می باشد.   بیگ بگ های یکبار مصرف با ضریب ایمنی 6:1 – این نوع کیسه های بیگ بگ برای چند بار مورد استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده…