برچسب: اخبار جديد ايمني جامبو بگ

  • ایمنی جامبو بگ

    ضریب ایمنی جامبو بگ جامبو بگ های یک بار مصرف یا ضریب ایمنی 5:1 – این نوع جامبو بگ ها برای یکبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای یک بار حمل محموله می باشد. جامبو بگ های چند بار مصرف یا ضریب ایمنی 6:1 – این نوع جامبو بگ ها برای…