برچسب: برنامه بهينه سازي کيسه ها ي 1تني دست دو

  • معرفی وزن پارچه ها ی تولیدی در بیگ بگ و کیسه های دیگر

    ۱-    پارچه در هر متر مربع ۱۳۵ گرم جهت ۱۰۰۰ کیلوگرم گنجایش مواد سبک می باشد. ۲-    پارچه در هر متر مربع ۱۵۰ گرم جهت ۱۰۰۰ کیلوگرم گنجایش جهت مواد سنگین می باشد. ۳-    پارچه در هر متر مربع ۱۸۰ گرم جهت ۱۲۵۰ کیلئگرم گنجایش مواد سبک و سنگین می باشد. ۴-    پارچه  در هر…